سندروم ایمپاستر چیست؟

جان اشتاین بک تو کتاب خاطراتش نوشته: ”من نویسنده نیستم. در حال فریب دادن خودم و مردم هستم!”