نقش روابط انسانی در مدیریت سازمان‌ها چیست؟

روابط انسانی در مدیریت سازمان‌ها از اهمیت به سزایی برخورد است، زیرا با توجه به این موضوع است که می‌توان محیطی مثبت و مناسب برای افزایش انگیزه و کارآمدی کارمندان مهیا کرد. با قرار دادن روابط انسانی در مرکز توجه کارهای مدیریتی خود، قادر خواهید بود یک فرهنگ سازمانی مناسب با اهداف سازمان تشکیل دهید…