تربیت جنسی کودکان چگونه است؟

تربیت جنسی کودکان در اکثر فرهنگ‌ها مغفول مانده است زیرا مسائل جنسی جزو موضوعات تابو به شمار می‌روند. صحبت کردن درباره موارد جنسی برای والدین بسیار سخت و چالش برانگیز است زیرا تصورات قالبی جامعه باورهایی بعضا نادرست در ذهن افراد ایجاد کرده است برای مثال مواردی از این قبیل که: «اگر کودکان درباره مسائل…