درسنامه عزت نفس

افرادي که عزت نفس ضعیفی دارند، اکنون در زندگی خود آن جایگاهی که باید داشته باشند را ندارند زیرا هرگز پتانسیلهاي درونی آنها از بالقوه به بالفعل تبدیل نشده است. قبل از آنکه به سراغ تعریف عزت نفس برویم، ابتدا قصد داریم شما را با اهمیت آن از جنبه هاي مختلف زندگی آشنا کنیم. رد و پاي عزت نفس در اکثر مشکلات بین فردي، درون فردي، اختلالات روانشناختی و … قابل رد یابی است. عزت نفس پایین میتواند شما را از پرسیدن یک سوال ساده در کلاس درس منصرف کند و یا کاري کند نخواهید لباسی که خیلی از آن خوشتان آمده را بخرید زیرا تصور میکنید اندامتان به اندازه کافی براي آن مناسب نیست. عزت نفس ضعیف، میتواند عمیق و وسیع شما و زندگیتان را در بر گیرد، به نحوي که فکر کنید به طور کلی چنین شخصی هستید. اما همان طور که گفته شد، شکوفایی توانمنديهاي بالقوهي شما هنوز در پیلهاي سفت و ضخیم قرار گرفته و نیازمند فراهم کردن محیط مناسب براي رسیدنِ بالفعل است و تنها شما هستید که میتوانید این محیط را مهیا سازید.

عزت نفس چیست؟

عزت نفس، آن حس درونی دوست داشتن و ارزشمند دانستن خود است، فارغ از ویژگیهاي ظاهري، نظرات دیگران، موقیعت اجتماعی، مالی، جغرافیایی و … . تعدادي از نشانههاي عزت نفس پایین عبارتند از:

• حساس به انتقاد

• انزواي اجتماعی

• تحریک پذیري یا پرخاشگري

• تمرکز بیش از حد بر مشکلات شخصی

• افکار منفی دربارهي خود

• احساس بی ارزشی و بازنده بودن

• ترس از شکست یا تجربه کردن حس حسرت و پشیمانی بعد از شکست

اگر تعدادي از نشانههاي بالا را تجربه میکند جاي نگران نیست؛ ممکن است اکنون همه چیز کمی ناامیدانه به نظر برسد، خصوصاً اگر به مدت طولانی دچار عزت نفس پایین بودید ، اما باید بدانید عزت نفس موضوعی است که میتوانید با روشهاي مختلف آن را تقویت کنید.

قصه از کجا شروع شد…

پایههاي عزت نفس در دوران کودکی بر اساس آنچه که از محیط و آدمهاي اطراف به کودك منتقل میشوند، شکل میگیرد. اگه این پایهها سست ساخته شوند، کودك براي مدت زیادي باید «خویش» را روي یک تکه زمین لرزان نگه دارد، گاهی دست به گریبان طنابهایی میشود اما تا زمانی که زمین زیر پاي او محکم نباشد نمیتواند راست قامت بایستد و خود را خودي ارزشمند بداند. کمبود عزت نفس مانند کمبود ویتامین B در آزمایش خون مشخص نمیشود شاید به همین دلیل مورد غفلت بسیاري از والدین قرار میگیرد، چه بسا والدینی که خود از کمبود عزت نفس رنج میبرند، به احتمال قوي کودکانی با عزت نفس ضعیف پرورش میدهند. بنابراین لازم است خودتان براي رسیدن به عزت نفسی بالا دست به کار شوید. در این مجموعه از درسنامههاي کلینیک روانشناسی چمان، خانم دکتر چمانی با بیش از 14 سال سابقه درمانگري و برگزاري گروهدرمانیهاي مختلف طی 9 درس موضوعات مهمی درباره افزایش عزت نفس مطرح میکنند.