چطور با اهمال کاری مقابله کنیم؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده که انجام کاری را به تعویق انداخته باشید؟ به طوری که آنقدر کارها روی یکدیگر تلنبار شده که جرات نزدیک شدن و شروع کردن را هم ندارید؟ اهمال کاری واژه‌ای است که اکثر مردم در دنیای امروز نه تنها با آن تا حدی آشنا هستند بلکه به…