زندگی با همسر وسواسی

زندگی با همسر وسواسی

ازدواج و زندگی با یک فرد وسواسی چه مشکلاتی رو در پی دارد؟ و چه راهکارهایی برای آسیب کمتر وجود دارد؟