کاهش استرس در محیط کار

استرس در محیط کار

هر فردی که تا به حال شغلی بر عهده داشته است در مقطعی از زمان فشار ناشی از استرس کاری را حس کرده است. هر شغلی می‌تواند استرس‌زا باشد حتی اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید. برای مثال ممکن است برای انجام کاری که بایست در مدت زمانی مشخص تحویل بدهید استرس داشته باشید.…