جدول برنامه حضور متخصصین چمان

 

اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه تعیین وقت
آرش سدهیان روان شناس بالینی تماس و رزرو
مرجان چمانی روان شناس بالینی تماس و رزرو
رضا شابهاری روان شناس شخصیتی تماس و رزرو
محمد رضا قاسم زاده متخصص اعصاب و روان تماس و رزرو
حمیدرضا باغستانی روانشناس بالینی تماس و رزرو
سمیرا مقصودی روانشناس عمومی تماس و رزرو
لیدا متقیان روان شناس بالینی تماس و رزرو
دکتر نسیبه افتخاری متخصص اعصاب و روان تماس و رزرو
مریم هداوند روانشناس بالینی تماس و رزرو
شهلا نوروزیان مشاور خانواده تماس و رزرو
دکتر قیصر ملکی روانشناس بالینی تماس و رزرو
دکتر بهنوش صبائیان روانشناس بالینی تماس و رزرو
دکتر امیرپاشا کاظمی روانشناس سلامت تماس و رزرو
شیرین ساکی مشاوره خانواده تماس و رزرو
ثمر تبریزی روانشناس بالینی تماس و رزرو
معصومه جریان روانشناس شخصیت تماس و رزرو

جدول برنامه حضور متخصصین چمان نوین

 

اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه تعیین وقت
آرش سدهیان روان شناس بالینی تماس و رزرو
مرجان چمانی روان شناس بالینی تماس و رزرو
قیصر ملکی روان شناس بالینی تماس و رزرو
مروارید علیزاده مشاوره کودکان تماس و رزرو
نسرین بهنام نژاد روانشناس کودکان تماس و رزرو
نجمه طهماسبی روانشناس بالینی تماس و رزرو
ثنا پیکانی روان شناس بالینی تماس و رزرو
محمدرضا دقیقی روانپزشک تماس و رزرو
لیلا میرباقری روانشناس کودک تماس و رزرو